Просторно и урбанистичко планирање2018-12-15T20:52:11+01:00

Project Description

Просторно и Урбанистичко планирање обухвата израду програма и концепције плана, свеобухватну координацију сарадње са надлежним јавним и комуналним институцијама, израду концепције инфраструктурног решења плана, провера потребе студије утицаја на животну средину, израда нацрта плана, стављање нацрт плана на јавни увид и одговор на примедбе и евентуалне корекције у складу са прихваћеним примедбама