Loading...
Naslovna2018-12-20T17:25:45+01:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наш мултидисциплинарни тим се састоји од лиценцираних урбаниста, дипломираних инжењера, правника, економиста као и других овлашћених стручњака неопходних за професионалну израду урбанистичко планске документације, студија оправданости, планова и пројеката.

Бавимо се просторним и урбанистичким планирањем, припремом пројектно-техничке и имовинско-правне документације, инжењеринг услугама планирања, надзора и вођења пројеката изградње и реконструкције објеката високоградње и нискоградње и инфраструктурних водова и постројења и инжењерингом заштите животне средине, студијама утицаја на животну средину и друштвено окружење.

Пружамо услуге управљања уговорима по ФИДИК уговорним правилима и процедурама као и по процедурама осталих међународних банкарских институција попут EBRD (Европска банка за обнову и развој), EIB (Европска инвестициона банка), WB (Светска банка).

У опису наших услуга је и формирање пројектних задатака, дефинисање формално правних и техничких услова за јавне набавке у области Јавно-приватног партнерства. Пружамо консултантске услуге у области процедура јавних набавки по ПРАГ правилима, услуге озакоњења објеката и комуналне инфраструктуре и помоћ при укњижењу у катастар непокретности.

Нудимо услуге правне заштите и имовинско правне консултације, као и услуге медијације и вансудско решавање спорова.

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ ПЛАНИРАЊА, НАДЗОРА И ВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА

ПЛАНИРАЊЕ И НАДЗОР НАД ИЗГРАДНЈОМ ЦЕЛОКУПНЕ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

НАШЕ УСЛУГЕ

Наш мултидисциплинарни тим се састоји од лиценцираних урбаниста, дипломираних инжењера, правника, економиста као и других овлашћених стручњака неопходних за професионалну израду урбанистичко планске документације, студија оправданости, планова и пројеката.

ВЕСТИ ИЗ БЛОГ-А

Пратите нас на Блог-у. Очекује вас белики број новости и актуелности из области којом се бавимо.