Планирање и надзор2018-12-15T21:08:04+01:00

Project Description

Планирање и надзор над изградњом инфраструктурне мреже објеката за снабдевање водом и за одвођење отпадних вода као и ППВ-Постројења за пречишћавање воде за пиће и ППОВ-Постројења за пречишћавање отпадне воде обухвата комплексан тимски рад на изради Концепција решења са Студијама оправданости, Идејних пројеката и преосталог дела техничке документације и контроле квалитета и надзора над спровођењем тих пројеката

Project Details

Categories: